Пожаро- известяване

“Беркут Системс” ЕООД проектира, изгражда и поддържа адресируеми и конвенционални системи за пожароизвестяване, които гарантират навременно предотвратяване на сериозни имуществени щети, защита на околната среда и сигурност и спокойствие на обекта.
Основните последствия от възникването на пожар са големи имуществени и финансови загуби, а в по-лоши случаи и човешки жертви. За да предотвратите подобни тежки последици “Беркут Системс” ЕООД Ви предлага изграждане на система за пожароизвестяване във Вашия обект. Основните цели на тази система са:
  • При възникване на пожар да се осъществи ранното му откриване
  • Да се локализира неговото точно място. При конвенционалните например от стая 3 до 10.
  • Да се включи сигнализация за обявяване на тревога и предприемане на
  • Действия за евакуация.
  • автоматично известяване на до 8 телефонни номера за възникването на инцидент
 
Системата за пожароизвестяване включва датчици, централа, сирени, светлинни индикатори, пожароизвестители и др., чрез които непрекъснато се следи и сигнализира за следните признаци на пожар:
  • поява на дим
  • повишаване на температурата над определени норми
  • промяна на скоростта на нарастване на температурата
  • поява на пламък
  • ръчно задействане на системата
Чрез програмиране на централата се дава възможност за осигуряване на ефективност и надеждност на системата, според особеностите на конкретния обект.
“Беркут Системс” ЕООД извършва проектиране, съгласуване, монтаж и профилактично обслужване на пожароизвестителни инсталации.
В съответствие с действащите нормативни актове по Пожарна и Аварийна Безопасност “Беркут Системс” ЕООД извършва следните дейност: 
  • Проучване на рисковете за възникване на пожар
  • Проверка на налягането и дебита на пожарни хидранти и пожарни кранове
  • Разработване на вътрешни правила в съответствие с нормативните актове по Пожарна и Аварийна Безопасност и организиране на контрола по спазването им
  • Създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожар или авария
  • Изготвяне и проиграване на план за действие в случай на пожар, касаещ личния състав и ръководния персонал
  • Обучение на персонала за действие с основните уреди и средства за пожарогасене до пристигане на силите на противопожарната слуба
  • Поддръжка на Пожароизвестителни инсталации по Наредба № 8121з-531 за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях
 
 

Заявка за направа на оглед ?